Regulamin Konkursu „Twoje Lato ze Sklepem Bebio.pl.”

§ 1. Postanowienia ogólne.


1. Konkurs pn.: „Twoje Lato ze Sklepem Bebio.pl” (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany przez Spółkę „BEBIO” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-675 Warszawa, ul. Cybernetyki 13/19, KRS: 0000424933, NIP: 5252533572, REGON: 146181882, zwaną dalej: „BEBIO” lub „Organizatorem”).

2. Niniejszy Regulamin Konkursu pn.: „Twoje Lato ze Sklepem Bebio.pl.” (zwany dalej: „Regulaminem”) reguluje warunki i zasady Konkursu.

3. Celem Konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia, a także integracja osób prowadzących aktywny, sportowy i zdrowy styl życia.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, ani też nie jest zakładem wzajemnym, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.), ponieważ jego wyniki nie zależą od przypadku lub losowania, a podlegają wyborowi przez Komisję Konkursową.

5. W wyniku Konkursu zostaną przyznane nagrody:
a.) Karta podarunkowa do Sklepu na 200 zł
b.) Karta podarunkowa do Sklepu na 100 zł
c.) Karta podarunkowa do Sklepu na 50 zł

6. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę. Laureatom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu wskazanemu przez Komisję Konkursową.

7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptować w całości i bez zastrzeżeń.

§ 2. Czas i miejsce trwania Konkursu.

1. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany w serwisie internetowym www.bebio.pl, na
stronie internetowej https://klub.bebio.pl/letni-konkurs, której administratorem jest BEBIO.

2. Konkurs trwa od dnia 21 sierpnia 2023 roku do dnia 4 września 2023 roku do godziny 23:59 i kończy się wyłonieniem spośród Uczestników 3 Laureatów tego Konkursu, co nastąpi do 8 września 2023 roku.

3. Dodatkowe informacje oraz zasady i warunki Konkursu oraz nagród mogą być opisane w załącznikach do Regulaminu.

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie.

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a) w dniach od 21 sierpnia 2023 roku od godziny 0:01 do dnia 4 września 2023 roku do godziny 23:59 kupić dowolne produkty z kategorii ,,Zdrowa żywność’’
(https://sklep.bebio.pl/zdrowa-zywnosc) za minimum 50 zł brutto po zniżkach
w sklepie internetowym BEBIO, tj. pod adresem: www.sklep.bebio.pl;
b) wejść na stronę Konkursu, tj. https://klub.bebio.pl/letni-konkurs, oraz dokonać
zgłoszenia;
c) dokonanie zgłoszenia polega na podaniu swoich danych, numeru zamówienia złożonego
w sklepie internetowym BEBIO wartości minimum 50 zł i wykonać zadanie konkursowe;
d) zadaniem konkursowym jest zaproponowanie kreatywnej odpowiedzi na pytanie: Jak Sklep Bebio.pl wspierał Cię podczas lata?

3. W Konkursie nie będą brane pod uwagę zgłoszenia zawierające treści niezgodne z prawem (np. naruszające prywatność lub wizerunek osób trzecich, prawa autorskie), zasadami współżycia społecznego, zagrażające prawom osób trzecich, naruszające dobre obyczaje, dobra osobiste innych osób, obraźliwe, dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne lub religijne, niepełnosprawność, naruszające w jakikolwiek sposób godność ludzką, propagujące przemoc lub nienawiść, zawierające treści o charakterze erotycznym, pornograficznym lub wulgarnym, a także w jakikolwiek sprzeczne z formami i treściami, które promuje Organizator.

4. Laureat tego Konkursu jest zobowiązany do wskazania BEBIO swojego adresu e-mail oraz podania innych danych osobowych wskazanych przez BEBIO, a które to dane będą konieczne dla przekazania lub zrealizowania danej nagrody oraz w celach realizacji obowiązków podatkowych. W przypadku, gdyby Laureat Konkursu nie wskazał tych danych w terminie 5 (pięciu) dni od daty ogłoszenia Laureata, Organizator ma prawo przeprowadzić wybór innego Laureata spośród Uczestników. Dane niezbędne do wypełnienia to m.in.:
  • mail
  • imię
  • login na fb lub IG
Adres e-mail lub numer telefonu zostanie wykorzystany wyłącznie do komunikacji związanej z Konkursem. Kontakt z Uczestnikiem odbywać się będzie za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonicznie.

6. Organizator ma prawo do weryfikacji praw, w tym praw autorskich, do haseł zgłaszanych do Konkursu.

7. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia opisane w niniejszym Regulaminie. Uczestnik wykluczony z Konkursu stosownie do zapisów powyższych nie może ponownie zgłosić swojego udziału do Konkursu. Decyzję w zakresie zgłoszenia lub wykluczenia podejmuje Organizator.

8. Wszelkie skargi, uwagi, zastrzeżenia lub reklamacje, a także zgłoszenia naruszenia prawa, w tym praw autorskich, lub inne naruszenia należy zgłaszać Organizatorowi na adres e-mail: sklep@bebio.pl.

9. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Komisja Konkursowa decydować będzie również o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród na podstawie oceny najbardziej interesujących odpowiedzi na pytanie konkursowe, spośród uczestników spełniających wszystkie warunki formalne.

10. W Konkursie nie mogą brać udziału: 1) członkowie władz Organizatora Partnera; 2) pracownicy Organizatora, a także osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych przy realizacji Konkursu (bez względu na prawną formę tej współpracy); 3) członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w pkt. 1) i 2) /powyżej/, tj. osoby pozostające z którąkolwiek z osób wymienionych w pkt. 1) i 2) /powyżej/ w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

11. Uczestnik ma prawo zgłosić więcej niż jedną propozycję odpowiedzi, jeśli złoży w okresie trwania Konkursu więcej zamówień o wartości minimum 50 zł na produkty wskazane w ust. 2 pkt a (powyżej), zwiększając swoje szanse na wygraną.

12. W celu wydania Nagrody Uczestnik zobowiązany jest do podania prawidłowych danych, oraz spełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie.

13. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w Konkursie.

14. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za treść i formę materiałów konkursowych przekazywanych do Organizatora.

§ 4. Ogłoszenie wyników Konkursu.


1. Lista Laureatów Konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Konkursu, tj.https://klub.bebio.pl/letni-konkurs, do 8 września 2023 roku, a także może zostać zaprezentowana na fanpage Organizatora lub w serwisach Facebook oraz Instagram.

2. Każdy Laureat Konkursu będzie miał prawo w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni podać swoje dane Organizatorowi (na adres e-mail: sklep@bebio.pl), potrzebne do przekazania lub zrealizowania nagród.

§ 5. Zasady i warunki realizacji nagród.

1. Laureat Konkursu otrzyma jedną z Nagród opisanych w § 1 ust. 5 Regulaminu (powyżej).
2. Wobec konieczności podjęcia wszelkich czynności organizacyjnych związanych z
przekazaniem danej nagrody, Laureat Konkursu jest zobowiązany nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni od daty opublikowania informacji o tym, że dany Uczestnik został Laureatem
Konkursu, potwierdzić możliwość przyjęcia nagrody, a także wskazać wszelkie dane, które będą żądane przez Organizatora w celu wydania nagrody. Potwierdzenie możliwości przyjęcia nagród musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na inne osoby. Nagrody Główne nie mogą być odsprzedane lub w inny sposób zbyte, również nieodpłatnie.

4. W przypadku braku potwierdzenia możliwości przyjęcia nagrody lub braku podania
wymaganych danych – w terminie opisanym w ust. 2 (powyżej), Laureat Konkursu traci prawo do nagrody, i tym samym Komisja Konkursowa może wybrać kolejną osobę, jako Laureata Konkursu spośród Uczestników.

§ 6. Prawa autorskie.

1. Uczestnik poprzez umieszczenie zgłoszenie do Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie Organizatorowi konkursu licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych oraz ilościowych do wszystkich utworów stanowiących dane zgłoszenie do Konkursu, w tym do zdjęć, treści (tekstu) oraz wizerunku Uczestnika oraz innych wizerunków zawartych na filmach i zdjęciach, na wszystkich znanych w dacie danego zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, a to w szczególności:

1) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek
nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
3) rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu, w tym w szczególności poprzez użyczenie lub najem, zbywanie nieodpłatne lub odpłatne, w tym sprzedaż (dystrybucja) hurtowa i detaliczna, np. w sieci sprzedaży własnej i/lub obcej, w kraju i za granicą, nieograniczonej w czasie (np. poprzez sprzedaż płyt DVD również za pośrednictwem podmiotów trzecich, lub też poprzez odpłatne udostępnianie za pośrednictwem portali internetowych);
4) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;
5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w tym z towarzyszeniem reklam, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network PVR, connected TV, cyfrowe telewizje kablowe, platformy cyfrowe oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników telewizyjnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS, itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);
6) publiczne wykonanie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp, w tym m.in. w sposób opisany w pkt 5 (powyżej);
7) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone, itp.);
8) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;
9) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;
10) samodzielne decydowanie o ograniczeniu, wstrzymaniu lub zaprzestaniu produkcji, sprzedaży, reklamy, co nie powoduje żadnego ograniczenia nabytych przez autorskich praw majątkowych.

2. Uczestnik publikując dane zgłoszenie na Konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia oraz treść (teksty) nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw, w tym autorskich, osób trzecich oraz wizerunku osób, które znajdują się na zdjęciach oraz filmie i zostały wykonane samodzielnie przez Uczestnika, a osoby portretowane wyrażają zgodę na dysponowaniem swoim wizerunkiem w zakresie opisanym w Regulaminie, w tym utrwalanie, publikowanie, rozpowszechnianie i zbywanie.

3. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych z treścią opublikowanego zgłoszenia ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

4. Zgodnie z art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego Organizator jest przyrzekającym nagrodę. Mając na względzie art. 919 § 3 Kodeksu Cywilnego Organizator wskazuje, że może w każdym czasie odwołać Konkurs.

5. Po myśli art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wypłacenia nagrody wobec Laureata Konkursu, Organizator nabywa prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne, do materiałów stanowiących zgłoszenia do Konkursu, które pochodzą od tego Laureata Konkursu (zdjęcie, hasło), a także do dokonywania opracowań (w szczególności tłumaczenia, przeróbek, adaptacji oraz prawo do rozporządzania i korzystania z opracowania bez konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy /prawo zależne/) oraz skrótów filmów oraz rozpowszechniania tych opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz ilościowych, na polach eksploatacji opisanych w ust. 1 (powyżej), a to do wszystkich utworów stanowiących dane zgłoszenie do Konkursu, w tym do filmów, zdjęć, treści (tekstu) oraz wizerunku Uczestnika oraz innych wizerunków zawartych na filmach i zdjęciach. Nadto Laureat zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych w odniesieniu do utworów stanowiących zgłoszenie konkursowe.

6. Z tytułu przeniesienia praw, w tym m.in. autorskich praw majątkowych oraz prawa zależne, do filmów stanowiących zgłoszenia do Konkursu, które pochodzą od Laureatów Konkursu, o którym mowa w ust. 5 (powyżej), Laureatowi Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, a otrzymane w Konkursie nagrody wyczerpują w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu.

7. Uczestnik upoważnia Organizatora do samodzielnego (tj. z wyłączeniem Uczestnika) decydowania o oznaczeniu i sposobie oznaczenia utworów składających się na zgłoszenie do Konkursu.

8. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania zgłoszenia do Konkursu, w tym zawartych tam fotografii oraz treści (tekstu), na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej, a tym samym nie ma zastosowania zastosowanie art. 57 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), w tym w szczególności w ten sposób, że w przypadku nie przystąpienia do rozpowszechniania utworów przez Organizatora wyłączone jest prawo twórcy do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia oraz nie może domagać się naprawienia szkody po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż sześć miesięcy.

§ 7. Ochrona danych osobowych.


1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, w szczególności Laureata Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Bebio Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 13/19.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO, jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia Laureatów Konkursu i wydania nagród.

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do pełnej realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody, realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Laureatów zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

6. Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT, w tym odpowiedzialnych za zarządzanie stroną internetową Konkursu, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania nagrody.

10. Szczegółowe zasady i warunki przetwarzania danych osobowych Uczestników zostały
opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 8. Postanowienia końcowe.


1. W przypadku, gdy stwierdzono, że Uczestnik w trakcie trwania Konkursu postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagród.

2. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi wraz z uzasadnieniem w terminie 14 (czternastu) dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji na
adres jego siedziby lub adres email: sklep@bebio.pl l. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator. Postanowienie to nie wyklucza, ani nie ogranicza w żaden sposób możliwości dochodzenia przez Uczestników ewentualnych roszczeń wobec Organizatora Konkursu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na zasadach ogólnych).

3. Organizator może w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, zmieniać zasady Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, w tym do przedłużenia terminu trwania lub ogłoszenia Laureata Konkursu, o czym poinformuje Uczestników na stronach internetowych, gdzie będzie publikowany Regulamin, o ile nie pogorszy to warunków uczestnictwa w Konkursie ani nie będzie naruszało praw już nabytych.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie
Konkursu: https://klub.bebio.pl/letni-konkurs.

5. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej
Konkursu, tj.https://klub.bebio.pl/letni-konkurs, w dniu 21 sierpnia 2023 r.

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu „Twoje Lato ze Sklepem Bebio.pl.” („Konkurs”) jest
Bebio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 13/19. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@bebio.pl lub tradycyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora. Twoje dane zebrane w celu udziału w Konkursie, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE („RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją przez Ciebie regulaminu Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych w razie wyrażenia odrębnej zgody, będzie się odbywać także w celach marketingowych Administratora. Podstawę przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych zawsze stanowi Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1. lit. a RODO). Jej wyrażenie nie jest warunkiem udziału w konkursie. W ramach realizacji tych celów dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do Twoich potrzeb i zainteresowań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub może stanowić podstawę do odmowy wydania nagrody. Wyrażenie zgody na kontakt marketingowy nie stanowi warunku udziału w Konkursie. Zgodę na kontakt marketingowy możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach, w tym realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej). Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT, w tym odpowiedzialnym za zarządzanie stroną internetową Konkursu, zespołom obsługującym Konkurs, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami na adres podany powyżej. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.